วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ : นางสาวปรารถนา  ติขะกุล 
การศึกษา :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่งปัจจุบัน : ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานในหน้าที่ครูผู้สอน : สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นม.2 และ ม.4
งานนอกเหนือจากครูผู้สอน  : หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 30/6 หมู่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ :  084 -7826902
คติประจำใจ :  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน