วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 การศึกษาวิธีการสร้างและใช้งานบล๊อก

ตามที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล๊อกและการใช้งานแล้ว ซึ่งอาจารย์ให้นักศึกษาส่งงานผ่านทางบล๊อกนั้น  ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวล้ำแบบในสังคมปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียน  

-ผลดีของการใช้บล๊อก
1.สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
2.สามารถฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์ในทางที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
3.สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่สอน
4.สามารถบูรณาการความรู้กับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย
5.เป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้สะดวก และคุ้มค่าอย่างที่สุด


-ผลเสียของการใช้บล๊อก
ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มีผลเสียใดๆ


การที่ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากวิชานี้ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับข้าพเจ้า ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์อันมหาศาล  และยังทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี  ว่าหากเราใช้ในทางที่ถูกที่ควรแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งตนเอง  และูผู้ื้อื่น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น